Zaufanie to podstawa wysokiej sprzedaży.

Certyfikat dla firmy to najprostsza i najszybsza droga do wyższej sprzedaży oraz niższych kosztów pozyskania klienta.

Regulamin

Informacje Podstawowe

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Złoty Certyfikat.
 2. Program skierowany jest dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, spółki aukcyjne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwani dalej Uczestnikiem.
 3. Program jest formą reklamy i promocji firm.
 4. Celem programu jest promocja dobrych praktyk, przejrzystości firmy i jej wiarygodności na rynku.

Warunki uczestnictwa

 1. W celu przystąpienia do programu należy wypełnić formularz zgłoszenia znajdującego się na stronie www.zloty-certyfikat.pl i zaakceptować niniejszy regulamin.
 2. Czas weryfikacji zgłoszenia wynosi do 7 dni roboczych.
 3. Decyzja o przystąpieniu do programu zapada do 7 dni roboczych od daty weryfikacji zgłoszenia.
 4. Uczestnik programu może zostać wykluczony jeśli zostanie stwierdzony fakt naruszenia niniejszego regulaminu i traci prawo do posługiwania się materiałami otrzymanymi od Organizatora, w tym możliwością posługiwania się certyfikatem.

Opłaty

 1. Przesłanie zgłoszenia i weryfikacja jest bezpłatna.
 2. Uczestnictwo w programie i certyfikacja to koszt jednorazowy, który wynosi 750 zł netto.
 3. Wszystkie terminy są uwarunkowane procesem zbierania informacji potwierdzających wiarygodność danych nadesłanych przez Uczestnika, oraz czasem produkcji certyfikatu.
 4. Wydanie duplikatu certyfikatu w wersji wydrukowanej 150 zł netto.

Czas uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w programie wraz ze wszystkimi przywilejami jest bezterminowe, o ile są spełnione warunki opisane w Warunkach uczestnictwa.
 2. Organizator ma prawo zakończyć udział Uczestnika w programie, jeśli zostanie wykryte naruszenie warunków uczestnictwa.

Odstąpienie od programu, reklamacje

 1. Uczestnik może w dowolnej chwili bezpłatnie przerwać uczestnictwo w programie, po przez poinformowanie Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji, która będzie rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych.

Poufność danych osobowych

 1. Wszystkie nadesłane dane firmy i osób zgłaszających są gromadzone i przechowywane w siedzibie Organizatora. Zbiór danych jest chroniony i zgłoszony do GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych).
 2. Dane w postaci nazwy firmy, danych kontaktowych, oraz loga są wykorzystane wyłącznie do komunikacji z Uczestnikiem, oraz użyte na zaświadczeniu i na stronie Organizatora.
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu swoich danych, do ich zmiany, lub usunięcia z naszej bazy.

Zapisy końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.zloty-certyfikat.pl

© 2023 Złoty-Certyfikat.pl - Tylko sprawdzone firmy. All rights reserved.